Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Czerwiec 1948 - Wojdziewicze, powiat Wołkowysk – oddział „Gołębia” zlikwidował kilku współpracowników MWD, a następnie stoczył bój z grupą operacyjną MWD. W walce poległo 3 partyzantów, w tym dowódca oddziału.

03.06.1948 - Grodzisk - rozbicie oddziału ppor. Zygmunta Jezierskiego „Orla” z Rejonu NSZ Mrozy przez grupę opera­cyjną UB-KBW. Poległo 4 partyzantów, 5 wpadło w ręce bez­pieki.

24.06.1948 - operacja UB i KBW z udziałem 1,5 tys. funk­cjonariuszy przeciwko bazie leśnej XVI Okręgu NZW chor. Józefa Kozłowskiego „Łasa”. Po kilkugodzinnej walce baza została zdobyta. Poległo 4 partyzantów, a 9 (w tym ranny komendant okręgu - „Las") dostało się do niewoli. Funkcjo­nariusze bezpieczeństwa przejęli też magazyn broni, archi­wum XVI Okręgu, wyposażenie punktu wydawniczego oraz przygotowane materiały propagandowe.

24.06.1948 ppor. Tadeusz Zieliński „Igła”, dowódca od­działu partyzanckiego Związku Zbrojnej Konspiracji, zginął śmiercią samobójczą, otoczony przez grupę operacyjną UB.

28.06.1948 - las pod Bandysiami, pow. ostrołęcki - jednostki KBW (36 plutonów) wsparte przez UBP i MO (łącz­nie ok. 1200 ludzi) okrążyły pięcioosobowy patrol Kazimie­rza Niewiadomskiego „Wichra” z KP „Szczerbin". W wyniku walki poległo 2 partyzantów i 5 żołnierzy KBW.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS