Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

02.06.1946 - Jasienica - walka pododdziału Zdzisława Krausa „Andrusa” ze zgrupowania „Bartka" z grupą opera­cyjną UB-MO. Poległo 6 partyzantów.

05.06.1946 - stacja Zabiele Wielkie - zatrzymanie dwóch pociągów przez oddział ppor. Mariana Kraśniewskie­go „Burzy”. Rozbrojono 10 żołnierzy ludowego WP.

05.06.1946 - Trasa Chełm – Włodawa – oddziały WiN „Jastrzębia” i NSZ „Boruty” zatrzymały pociąg. Rozbrojono 20 żołnierzy ludowego WP.

06/07.06.1946 - Ukta, powiat Szczytno – ostrołęcki oddział „Leszka” zaatakował posterunek MO i placówkę UB. Partyzanci, wycofując się w kierunku Rucianego, stoczyli walkę z pościgiem KBW i UB, zadając mu straty wynoszące 6 zabitych (w 3 oficerów) oraz 12 rannych. Następnego dnia schwytwano 3 funkcjonariuszy UB, 2 z nich zlikwidowano.

08.06.1946 - Kamińsk, gm. Przystajń - oddział SOS KWP „Warszawa” pod dowództwem „Klingi” odparł kompanię 6 pp. ludowego WP z Częstochowy, poległo 4 żołnierzy.

11.06.1946 - Butryny - oddział ROAK Izydora Bukowskie­go „Burzy” rozbroił posterunek MO; zabrano stamtąd 2 rkm, 1 MP i 2 PPSz.

13.06.1946 - lasy Wróblewskie, gm. Praszka - oddział SOS KWP por. „Babinicza” odparł zwycięsko obławę UB i KBW.

17.06.1946 - Buksztel, szosa Białystok – Sokółka – oddział „Wira” zdobył przewożony w 2 samochodach transport broni dla PUBP w Sokółce. Zdobyto 3 rkm, 60PPSz, 3 pistolety, zapas amunicji i granatów. Zastrzelono oficera UB, pozostałych konwojentów po rozbrojeniu puszczono wolno.

21.06.1946 - wieś Piotrówek - w walce z grupą opera­cyjną ludowego WP zginął kpt. Marian Bernaciak „Orlik”, szef samoobrony w Inspektoracie WiN Puławy.

21.06.1946 - Poznań - w więzieniu zamordowany został por. Jan Kempiński „Błysk”, dowódca oddziału partyzanckie­go Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta"

22.06.1946 - Mława - nieudany atak oddziału ROAK „Bu­rzy” na więzienie.

26.06.1946 - Zielenice - w walce z grupą operacyjną MO i UB z Malborka poległ ppor. Zdzisław Badocha „Żela­zny”, dowódca 4 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK.

28.06.1946 - Białystok - w więzieniu zamordowany zo­stał por. Marian Pluciński „Mścisław”, dowódca 3 szwadro­nu 5 Brygady Wileńskiej AK.

28.06.1946 - Krasnosielce, pow. Maków Mazowiecki - opanowanie, po raz kolejny, miasteczka, przez oddział NZW ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy”, udający jednostkę ludowego WP. Rozbrojono posterunek MO, gdzie zniszczono dokumentację urzędową.

29/30.06.1946 - Ligota - atak oddziału kpt. Henryka Flamego „Bartka” na punkt do glosowania, zakończony walką z grupą osłonową. Poległo 5-8 partyzantów.

29.06.1946 - Mieleszkowizna, powiat Lida – oddział Durysa zlikwidował 5 sowieckich współpracowników.

29/30.06.1946 - Janinów, pow. Wieluń - oddział SOS KWP „Oświęcim” dowodzony przez por. „Babinicza” rozbroił pododdział ludowego WP, wzięto 30 jeńców.

30.06.1946 - okolice Zielunia pow. Mława - kompania „Sokoła Leśnego” w sile 100 ludzi (batalion ROAK „Znicz”) od­parta liczącą 250 funkcjonariuszy i żołnierzy obławę wspar­tą bronią pancerną. Poległo 3 partyzantów, strona komuni­styczna straciła kilkunastu zabitych i wielu rannych oraz czołg.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS