Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

01.05.1945 - Kock – walka oddziału kpt. Mariana Bernaciaka „Orlika” z grupą operacyjną UB – MO, która straciła 10 ludzi.

01.05.1945 - Krasnosielce udana akcja oddziału por. Ro­mana Dziemieszkiewicza „Pogody” na tymczasową siedzibę PUBP z Makowa Mazowieckiego, zakończona uwolnieniem 42 więźniów i likwidacją 7 funkcjonariuszy bezpieki.

07.05.1945 - Kuryłówka - bitwa zgrupowania oddziałów mjr. Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” (w składzie od­działy „Wołyniaka”, „Majki”, „Radwana”, „Lisa”) z jednost­kami NKWD. Poległo 7 partyzantów i ponad 60 Sowietów.

07.05.1945 - Boćki- rozbicie posterunku milicji przez 1 szwadron 5 Brygady Wileńskiej AK dowodzony przez por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta”. W czasie walk zginęło 10 funkcjonariuszy MO i 2 żołnierzy sowieckich.

08.05.1945 - Białystok  - udana ucieczka ponad 100 więźniów (w większości żołnierzy AK i NSZ) z więzienia przy Szosie Północnej. Zorganizowana przy pomocy 2 strażników – członków organizacji niepodległościowych.

08/09.05.1945 - Grajewo – udany atak sił AKO dowodzonych przez inspektora łomżyńskiego mjr. Jana Taborowskiego „Bruzdę”, zakończony rozbiciem KP MO, PUBP i uwolnieniem więźniów.

12.05.1945 - Siemiatycze – rozbicie garnizonu KBW przez oddziały ppor. Teodora Śmiałowskiego „Szumnego” (AKO) i Zbigniewa Kryńskiego „Rekina” (NSZ).

12.05.1945 -Nałęczów – rozbicie przez NKWD oddziału ppor. Kazimierza Woźniaka „Szatana”. Zginęło 17 partyzantów.

14/15.05.1945 - Przemyśl – uwolnienie 58 więźniów z miejscowego więzienia.

15/16.05.1945 - Pionki - opanowanie miasteczka przez od­dział DSZ kpt. Władysława Molendy „Graba” i oddział NSZ ppor. Jerzego Radzika „Sochy”.

16.05.1945 patrol oddziału PAS NSZ (z oddziału por. „Drzazgi"?) w zasadzce pod miasteczkiem Mordy ujął sowieckiego generała Kubasowa (zastępcę naczelnika Za­rządu Chemicznego Armii Czerwonej) i towarzyszących mu dwóch oficerów (majora i młodszego lejtnanta). Początkowo partyzanci zamierzali jeńców rozstrzelać, ale gdy stwier­dzili, że „nie należą do NKWD", puścili ich wolno.

17.05.1945 - Bodaki - rozbicie oddziału ppor. Zbigniewa Zalewskiego „Orłowskiego” przez grupę operacyjną NKWD. Poległo ponad 20 partyzantów.

18.05.1945 - Śmiłów - rozbrojenie pododdziału saperów ludo­wego WP przez oddział por. Stanisława Sikorskiego .Jaremy”.

19.05.1945 - Ostrołęka – zajęcie miasta przez oddziały AKO dowodzone przez por. „Zycha” (N.N.)

19.05.1945 - Bagny – zasadzka oddziału ppor. Stefana Ejsmonta „Wira” na sowiecką kolumnę transportową, zginęło 10 żołnierzy NKWD.

19.05.1945 - Kazimierz Dolny – opanowanie miasta przez oddziały mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

20.05.1945 - Rejon Grodna – oddział AK zlikwidował zastępcę komendanta kontrwywiadu 1 oddziału komendantury 87 pułku pogranicznego NKWD.

20/21.05.1945 - Fronołów – rozbrojenie przez 5 Brygadę Wileńską AK 30-osobowego oddziału ochraniającego most na Bugu.

20/21.05.1945 - Rembertów – rozbicie obozu NKWD przez oddział samoobrony pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego „Wichury” z byłego Obwodu Mińsk Mazowiecki AK.

22.05.1945 - Łódź - patrol lokalnej organizacji „Niepodle­głość” zastrzelił majora NKWD Aftanazego Łysokobyłkę, sowietnika miejscowego WUBP.

23/24.05.1945 - Iszczoła, powiat Szczuczyn – walka oddziału „Olecha” z obławą NKWD. Partyzanci przebili się unosząć kilku rannych. Sowieci stracili ok. 40 zabitych i rannych.

23.05.1945 - Kolonia Marynin - oddział NZW st. sierż. Eugeniusza Walewskiego „Zemsty" rozbił oddział Armii Czerwonej. Zginęło 10 żołnierzy sowieckich.

24.05.1945 - Dajnowo, powiat Lida – grupa operacyjna NKWD rozbiła oddział „Iskry”. W walkach poległo 5 partyzantów, w tym dowódca oddziału.

24.05.1945 - Decyzja naczelnego dowódcy ludowego WP gen. Broni Michała Żymierskiego o wysłaniu do walki z podziemiem niepodległościowym 1,3, 8 DP i 1 Brygady Pancernej LWP.

24.05.1945 - Białka – zasadzka grupy operacyjnej UB-NKWD na oddział DSZ mjr. Józefa Wojtunia „Sęka”. Zginęło 27 partyzantów.

24.05.1945 -Las Stocki, powiat Puławy – zwycięski bój oddziału DSZ kpt. Mariana Bernaciaka „Orlika” z grupą operacyjną NKWD – UB.

25/26.05.1945 - Mordy - oddziały NSZ: OP „Drzazgi” i dwa zmobilizowane plutony terenowe pod ogólną komendą ppłk. Stanisława Miodońskiego „Sokola", wkroczyły do mia­steczka. Opanowano stację kolejową, rozbrojono posterunek MO i placówkę UB oraz rozstrzelano jednego funkcjonariu­sza milicji.

28.05.1945 - Majdan – Topiły – walka 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK z obławą NKWD i 11 pułku KBW.

29.05 – 03.06.1945 - Palonki, Kotki, Kameduły, Chruścice - walki oddziału por. Stanisława Sikorskiego „Jare­my” z grupą operacyjną NKWD-UB. Poległo 10-13 partyzan­tów oraz kilkunastu funkcjonariuszy bezpieki i NKWD.

31.05.1945 - Dychnowicze, powiat Wołkowysk – rozbicie posterunku milicji przez oddział „Reduta”. Zabito 3 sowieckich współpracowników.

31.05.1945 - Warka - oddział ROAK pod dowództwem por. Stanisława Wiśniewskiego „Morskiego” rozbił MUBP i rozbroił posterunki MO w Warce i Rytomoczydłach.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS