Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100
bestie

Warecki (Warenhaupt) Aleksander

Urodzony w 1915 roku w Wiedniu, krwawy, stalinowski sędzia wojskowy.

Pochodził z rodziny adwokata Leona i Pauliny. Członek Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1937). Do wybuchu wojny aplikował w kancelarii swojego ojca. W 1940 roku wywieziony w głąb ZSRS, gdzie pracował fizycznie. W czerwcu 1943 roku zmobilizowany do LWP.  W la­tach 1944-1945 był człon­kiem Są­du Po­lo­we­go 4 Dy­wi­zji Pie­cho­ty, na­stęp­nie kie­ro­wał są­da­mi woj­sko­wy­mi w Ka­to­wi­cach i Wro­cła­wiu, a w la­tach 1948-1952 pełnił jedną z kluczowych funkcji sze­fa Woj­sko­we­go Są­du Re­jo­no­we­go w War­sza­wie.

14 października 1950 roku przed stołecznym WSR Warecki skazał na karę śmierci członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN (powojennej kontynuatorki AK): Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

W raporcie Komisji Mazura czytamy: „Warecki jako szef Wojskowego Sądu Rejonowego odznaczał się bezwzględnością w wykonywaniu wszelkich niepraworządnych wytycznych NSW i ZSW, w Najwyższym Sądzie Wojskowym zaś na stanowisku szefa Oddziału Inspekcji wywierał ujemny wpływ na orzecznictwo sądowe”.

Rozkazem z dnia 28 listopada 1956 roku przeniesiony do rezerwy. Po wojnie adwokat w Warszawie. Zmarł w 1986 ro­ku. „Ży­cie War­sza­wy” w ne­kro­lo­gu na­pi­sa­ło: „…od­szedł płk A. Wa­rec­ki, pra­wy, ofiar­ny i skrom­ny…”.

Stanisław Płużański

 

zobacz też: Łukasz Ciepliński

Warecki (Warenhaupt) Aleksander
bestie
Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS