Kalendarium

1 lutego

Warszawa. Żołnierze oddziału Kedywu AK „Parasol” przeprowadzili udany zamach na generała Franza Kutscherę, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim, odpowiedzialnego za zbrodnie na Polakach.

1 lutego

Marysin. Patrole „Bomby” i „Koziołka” z oddziału „Szarugi” (w sile 33–35 osób), pod dowództwem Apolinarego Repsy „Żegoty”, zostały zaskoczone przez oddział niemiecki z 256 rezerwowego batalionu grenadierów. Straty Polaków wyniosły około 20 poległych i rannych.

1 lutego

W pobliżu stacji Rymanów oddział Kedywu Okręgu AK Kraków zniszczył 270 ton ropy.

2  lutego

Rowiny  koło  Nowogródka.  W walce z jednostkami NKWD zginęło  ponad 60 żołnierzy dwóch oddziałów  Samoobrony Czynnej Ziemi Wileńskiej  AK,  dowodzonych  przez  rtm.  Władysława Kitowskiego „Orlicza” i kpt. Witolda Turonka „Tumrego”.

2 lutego

Na szosie Grodno – Lida 1 kompania III batalionu 77 pułku piechoty AK przygotowała zasadzkę, w którą wpadł niemiecki konwój samochodów. Zniszczono kilka pojazdów oraz zdobyto broń i amunicję.

2 lutego

W rejonie Rudziszek i Łozowego oddział 5 Brygady AK został zaatakowany przez silne liczebnie grupy sowieckich partyzantów.

2 lutego

Oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK wraz ze zgrupowaniem partyzantki radzieckiej Petro Werszyhory uderzyły na bazy UPA w lasach świnarzyńskich (na południe od Kupiczowa).

2 lutego

Jędrzejów. 5-osobowy patrol dywersyjny sierż. Józefa Maja „Balletta” z Obwodu AK Jędrzejów uwolnił z aresztu Gestapo 5 żołnierzy AK .

2 lutego

Hanaczów. Oddziały samoobrony AK i BCh z Obwodu AK Przemyśl walczyły z atakującymi wieś oddziałami UPA.

4 lutego

Na terenie należącego do Związku Sowieckiego Krymu, w Jałcie rozpoczęła się konferencja z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta oraz przywódcy Związku Sowieckiego Józefa Stalina. W jej trakcie podjęto decyzje mające decydujący wpływ na powojenny kształt Europy. W sprawach Polski w uchwale zamykającej konferencję postanowiono, że głowy trzech rządów uważają, że wschodnie granice Polski pokrywać się winny z Linią Curzona […] oraz że Polska musi otrzymać poważne obszary na północy i zachodzie. Zgodzono się również na to, aby w składzie przyszłego rządu polskiego nazwanego "tymczasowym rządem jedności narodowej", znaleźli się ludzie narzuceni przez Związek Sowiecki. Obie decyzje oznaczały sukces polityki Józefa Stalina, który zyskał ze strony Anglosasów zgodę na okrojenie terytorialne Polski oraz podporządkowanie jej Moskwie. Postanowienia te zapadły bez zgody i wiedzy polskich władz.

4  lutego

Raubiszki.  Obława  NKWD  rozbiła  częściowo  trzeci  oddział  Samoobrony pod komendą por. Witolda  Zyndram-Kościałkowskiego  „Fakira”.  W walce został zabity dowódca.

6–8  lutego

W  rejonie  Puszczy  Lipiczańskiej zlikwidowano oddział Jana Gierusa   i  Antoniego  Wasilewskiego. Zabito  34  i  ujęto  109  żołnierzy  oddziału.

8 lutego

Warszawa. Z warsztatu naprawczego przy ulicy Waliców 9-osobowy oddział bojowo-osłonowy kwater Żołnierz AK na posterunku.

8 lutego

Bychawa. Wydzielona grupa z oddziału ppor. Jana Sowy „Spartanina” rozbiła areszt gminny i uwolniła przetrzymywane tam osoby.

9 lutego

Huszlewo. Oddział AK por. Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” odbił osoby wywożone w transporcie na przymusowe roboty do Niemiec oraz zniszczył akta gminne

10 lutego

Wilno. Na spotkaniu przedstawicieli dowództwa wileńskiego okręgu AK i Wehrmachtu, Niemcy zaproponowali zawieszenie broni i podjęcie wspólnych działań przeciw partyzantce sowieckiej. Propozycję tę Polacy odrzucili.

10 lutego

Derewna–Sierkule. Oddział stołpecki AK stoczył dwie potyczki z partyzantami sowieckimi.

10 lutego

Połączone siły brygad im. Kirowa i Czapajewa zaatakowały oddział polski z batalionu ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” stacjonujący we wsiach Filonowce i Dokudowo.

12 lutego

Wilno. Odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wehrmachtu i komendy wileńskiego okręgu AK. Dowództwo polskie podtrzymało swoje negatywne stanowisko w sprawie prowadzenia wspólnej walki z sowiecką partyzantką.

12 lutego

 Wólka Bodzechowska. Oddział AK „Barwy Białe” por. Konrada Suwalskiego „Cichego” rozbił oddział partyzancki AL im. J. Sowińskiego i zlikwidował 14 jego żołnierzy.

13 lutego

Przebywający na emigracji w Londynie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił nieakceptowalne postanowienia konferencji w Jałcie. Polskie władze protestując przeciw podjętym decyzjom oświadczyły: oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium, przez narzucenie tzw. linii Curzona jako granicy polsko-sowieckiej, Naród Polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski. Zamiar trzech mocarstw utworzenia "tymczasowego rządu polskiego jedności narodowej" za pomocą uzupełnienia narzuconego Polsce komitetu lubelskiego, przez bliżej nieokreślonych przedstawicieli "demokratycznych partii politycznych polskich i osobistości z emigracji" doprowadzić może jedynie do zalegalizowania mieszania się Sowietów w wewnętrzne sprawy Polski.   

13 lutego

Lwów. NKWD aresztowało  mjr. Władysława Hermana „Globusa”,  komendanta Podokręgu AK Stanisławów,  komendanta  Okręgu  Stanisławów organizacji „Nie”.

14 lutego

Dominiów. Oddział partyzancki por. Wojciecha Rokickiego „Nerwy” zajął stację kolejową, planując odbicie transportu więźniów z obozu w Trawnikach. Podczas oczekiwania na transport doszło do potyczki z patrolem ochrony kolei, który został rozbity.

14 lutego

Chutor Wielkie Brzozowce. Żołnierze II i III batalionu 77 pp AK starli się z grupą partyzantów sowieckich z Brygady im. Komsomołu Leninowskiego.

14 lutego

Grupa bojowa z oddziału AK ogniomistrza Albina Drzewieckiego „Konwy” pod Suchodołami stoczyła walkę z niemieckim oddziałem przeczesującym Puszczę Augustowską.

15 lutego

Bieregowce. I batalion 77 pp AK  stoczył walkę z grupą partyzantów sowieckich z oddziału im. Żukowa ze zgrupowania białostockiego.

15 lutego

Zgrupowanie  „Osnowa” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, podejmując walkę zbrojną z Niemcami w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego, zapoczątkowało realizację planu „Burza”.

17/18 lutego

Zamość.  Przeprowadzono akcję uwolnienia 11 więźniów.  Została  ona  wykonana  przy  współdziałaniu żołnierzy oddziału wartowniczego z Batalionu Ochrony Jeńców  WP,  akowców  wcielonych  do  armii  Berlinga.

18 lutego

Zwoleń. Oddział dywersyjny Obwodu AK Kozienice Mariana Dziechciarskiego „Misia” i oddział z Obwodu AK Puławy Stanisława Piecyka „Babinicza” rozbroiły żandarmów i opanowały miejscowość.

18/19 lutego

Wólka Ostrowska. Pluton AK z oddziału por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” wspólnie z dwiema sowieckimi grupami minerskimi wysadził w powietrze most kolejowy.

18  lutego

Wilno.  Ppłk  Stanisław  Heilman  „Wileńczuk”,  który  objął  Komendę  Okręgu  po  ppłk.  Kulikowskim, wydał rozkaz nr 10 rozwiązujący AK na terenie okręgu wileńsko-nowogródzkiego.

19 lutego

Oddział specjalny AK wykoleił pociąg z żołnierzami Wehrmachtu w rejonie stacji Justynów na linii Łódź–Koluszki.

19/20 lutego

Ochotnica. Oddział AK „Wilka”, dowodzony przez por. Krystyna Więckowskiego „Zawiszę”, rozbił posterunek policji granatowej.

20 lutego

Oddział AK stoczył pod Twerdyniem walkę z jednostką UPA. Poległo w niej 13 żołnierzy AK.

21 lutego

Bitwa pod Rudziszkami między 5 Brygadą AK por. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” a sowieckimi partyzantami.

21 lutego

Pod Łaskarzowem drużyna AK z oddziału partyzanckiego „Flądry” kpr. pchor. Jana Kosieckiego stoczyła potyczkę z oddziałem niemieckiej żandarmerii.

21 lutego

Radom. Grupa „Szarych Szeregów” stoczyła kilkugodzinną walkę z niemieckimi siłami policyjnymi. Wszyscy harcerze zginęli.

21/22 lutego

Przysłup. Zaskoczony na postoju oddział AK „Wilka” por. Krystyna Więckowskiego „Zawiszy” przebił się w walce przez okrążenie, tracąc zdobytą w Ochotnicy broń.

22 lutego

Pododdziały Kedywu por. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, wykonały nieudany wypad na umocniony punkt oporu SS w folwarku Kręciszówka nieopodal Kluczkowic.

22 lutego

Ulanów. Oddział AK dowodzony przez por. Bogusława Miączyńskiego „Władka”, współdziałając z dwiema kompaniami sowieckimi z oddziału Piotra Werszychory, zdobył miejscowość.

22/23 lutego

Warszawa. Patrol DB 18 Kedywu Okręgu AK Warszawa dowodzony przez por. Jerzego Wiszniewskiego „Wisza”, przeprowadził akcję na pociąg towarowy

23 lutego

Oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK pod Wodzinowem nieopodal Włodzimierza Wołyńskiego stoczyły bitwę z niemieckim batalionem Wehrmachtu, wskutek której zostali zmuszeni do odwrotu.

23 lutego

Oddział Kedywu ppor. Bolesława Mucharskiego „Lekarza” wysadził w powietrze koło stacji Wandzin, na linii kolejowej Lublin–Łuków, węgierski pociąg sanitarny.

23/24 lutego

Oddział Kedywu Okręgu AK Warszawa por. Józefa Czumy „Skrytego” wykoleił koło stacji Skruda niemiecki pociąg pospieszny.

23 lutego

Ławże. Oddział Samoobrony  Wileńskiej Włodzimierza Mikucia „Jaremy”  został  rozbity  przez  NKWD. W bitwie zginęło 50 żołnierzy AK. NKWD po walce zamordowało 27 mieszkańców wsi.

23 lutego

Rowiny. Jednostki wojsk NKWD zaatakowały dwa oddziały Samoobrony  Czynnej Ziemi Wileńskiej Armii Krajowej, z których jeden został całkowicie rozbity,  a drugi rozproszony. W trwającej kilka godzin walce poległo 50 żołnierzy AK. 

24 lutego

W obronie wsi Babińsk, Izabelin, Doniewicze i Kaczewo miejscowy oddział AK stoczył walkę z brygadą „Wpieriod”.

25 lutego

Warszawa. Zespoły Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” rozlepiły afisze z podpisem szefa Sipo i SD w GG gen. Wilhelma Koppego, z zarządzeniem natychmiastowej ewakuacji ludności niemieckiej z Generalnego Gubernatorstwa.

25 lutego

Edwardów. Oddział AK por. Zygmunta Kierasa „Krzyka” stoczył walkę z żandarmerią niemiecką.

25 lutego

Orłów Murowany. Elewi szkoły podoficerskiej przy oddziale AK por. Józefa Śmiecha „Ciąga” przeprowadzili akcję na posterunek żandarmerii niemieckiej.

26 lutego

Warszawa. Patrol DB-17 Kedywu Okręgu AK Warszawa opanował wartownię w Bielany-Werke zdobywając broń.

27 lutego

Ruda Różaniecka. 1 pułk Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej, z którym współdziałała kompania AK por. Emanuela Michalkiewicza „Hanysa”, rozbił niemiecką ekspedycję karną.

28 lutego

Bychawa. Wydzielona grupa z oddziału „Spartanina” rozbiła areszt gminny i uwolniła przetrzymywanych 3 członków BCh.

28 lutego

Kościaszyn – Liski. Zgrupowanie oddziałów Obwodu AK Tomaszów zaatakowało oddziały UPA.

28 lutego

Małków. I batalion BCh „Rysia”, oddział AK Sergiusza Konopy „Czarusia” oraz plutony AK „Brawury”, „Hardego” i oddział Jana Ochmana „Kozaka” z obwodu hrubieszowskiego stoczyły bitwę z oddziałami niemiecko-ukraińskimi pacyfikującymi wieś.

28 lutego

Na drodze Bełżyce–Lublin, w pobliżu wsi Wojcieszyn, oddział partyzancki „Rysia” odbił aresztowanych rolników z okolic Chodla i Opola Lubelskiego.

28/29 lutego

Oddział Kedywu Okręgu AK Warszawa por. Józefa Czumy „Skrytego” koło Pogorzeli wysadził w powietrze niemiecki pociąg urlopowy.

29 lutego

Derewno. I i II plutony kawalerii z oddziału stołpeckiego AK stoczyły walkę z nieustalonymi oddziałami partyzantów sowieckich.

29 lutego

Oddział bojowy Obwodu AK Siedlce mjr. Jerzego Sasina „Kopki” wysadził w powietrze i ostrzelał niemiecki pociąg wojskowy na linii Łuków–Siedlce.

 

 

 

 

 

 

 

Koniec lutego

Okolice pod Jaszunami. Pozorowany oddział partyzancki  NKWD  wymordował  ok.  25  partyzantów AK z oddziału ppor. Czesława Stankiewicza „Komara”.

 

 

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS